Tri delavnice Skavtske akademije na dnevu srečanja voditeljev

Na letošnjem srečanju voditeljev in pomočnikov voditeljev bratovščin odraslih skavtov Slovenije smo trenerji Skavtske akademije (SKA) skozi tri delavnice osvetlili nekatere teme, ki jih voditelji srečujejo pri svojem delu.

Namen tej delavnic je bil, da bi voditelji in njihovi pomočniki znali na hitro povedati mimoidočemu kdo smo odrasli skavti, kako rešiti konflikte, ki nastanejo v bratovščini in kaj vse mora znati, delati ter kako komunicirati, da je voditelj uspešen.

Delavnice so bile sledeče:

Konflikti v skupini in njihovo reševanje
Predstaviti odraslo skavtstvo v nekaj besedah , stavkih, slikah
Vloga voditelja


Konflikti v skupini in njihovo reševanje


Priprava, uporabljene tehnike
Za delavnico sem imel pripravljen moderatorski načrt s časovnico. Za delavnico je bil določen čas 60 min. Uporabil sem 3 tehnike,1/mini predavanje, 2/skupinsko delo, 3/igra vlog.

Cilja delavnice
 1. Odgovoriti na naslednja ciljna vprašanja:
  Kaj je konflikt?
  Ali se v bratovščinah pojavljajo konflikti?
  Ali vodje bratovščin potrebujejo veščine za obvladovanje konfliktov?
 2. Predstaviti reševanja konfliktov s pomočjo nenasilne komunikacije

Pozornost na uporabnost
Pozornost sem osredotočil na praktični in uporabni vidik. Pokazalo se je, da v bratovščina stalno nastajajo konflikti, ki jih rešujejo kakor vejo in znajo. V igri vlog sta bila prikazana dva komunikacijska pristopa pri nastalem konfliktu. Eden vodi v poglabljanje konflikta, drugi vodi v rešitev, čeprav morda rešitev ne pride takoj in enostavno. Predstavljena poljudna strokovna literatura pove več o tem in je vsakomur dosegljiva. Predstavljene so bile knjige:
 1. Dr. Marille Adams: OSNOVNE VEŠČINE POSTAVLJANJA VPRAŠANJ, slov. prevod Založba Orbis, 2007.
 2. Dr. Marshall B. Rosenberg: NENASILNO SPORAZUMEVANJE – jezik življenja, slov. prevod Zaupni telefon Samarijan, 2004.
 3. Whitney T. Kuniholm: BISTVENIH STO, Potovanje v osrčje Sv. pisma. Slov. prevod Svetopisemska družba, 2014

Korist za voditelje
Voditelji se pri vodenju bratovščin gotovo srečujejo s konflikti. Ker so prvi poklicani k reševanju konfliktov potrebujejo izobraževanje in pomoč na tem področju.

Predlogi moderatorja
Voditelji, ki so bili na delavnici naj bi delavnico vsaj okvirno predstavili na srečanjih bratovščin.
Skavtska akademija lahko delavnico umesti v program Voditelj.

Tone Lesnik, moderator delavnice


Predstaviti odraslo skavtstvo v nekaj besedah , stavkih, slikah


Priprava, uporabljene tehnike
 1. Delavnico sva timsko pripravili z Mirjano Srebot. Časovno sva bili omejeni na 60 min. Ta čas pa sva razporedili na 4 tehnike:
 2. Skupna igra za ogrevanje
 3. Kratko predavanje - ponovitev temeljnih načel skavtstva in izobraževalnih orodij skavtske metode
 4. Skupinsko - timsko delo
 5. Poročanje oz. predstavitev izdelka, ki ga je skupina naredila

Namen in cilj delavnice
Namen je bil razmišljanje, kako v zgoščenih mislih predstaviti odrasle skavte in kako oblikovati propagandni material odraslih skavtov: plakat, napis in sliko na majici, nalepko za na avto…

Cilj je bil odgovoriti na vprašanja, dopolniti stavke in na kratko predstaviti odrasle skavte.

1. Katere besede me asociirajo ob besedi odrasli skavti?
Plemenitost, vera, zvestoba, igrivost, pozornost, veselost, pokončnost, iznajdljivost, zanesljivost, prijatelj, bratstvo, Bog, domovina, narava, skupina podobno mislečih, ogenj, tabor(nahrbtnik, šotor), veščine, služenje, kroj, izpolnjevanje skavtskih zakonov, pesem, vedno pripravljen

2. Rad sem odrasel skavt, ker….
živim svoje otroške sanje, ker sem veliko v naravi, ker se nadgrajujemo duhovno in telesno, ker s tem pričujemo za vero, ker se (štekamo) med sabo, je to moj način življenja, me obogati, mi daje duhovno rast, me dela boljšega človeka, pomagam drugim, lahko odklopim od vsakdanjega življenja, imam prijatelje po Sloveniji

3. Pri odraslih skavtih imam najraje….
Druženje, sv. mašo v naravi, izzive, pomoč drugim, igrivost, izhode – izlete, gibanje v naravi, skavtske veščine, prepevanje, spoznavanje (krajev, običajev, ljudi..), domačnost, sprejetost, sproščenost

4. Živim skavtsko, zato…
sem boljši človek, se trudim za boljši svet, se poskušam držati skavtskih zakonov, uživam, ostajamo mladi, smo zgled drugim. Ker vsebuje vse zgoraj našteto.

Pozornost pri izvajanju delavnice
Pri vodenju delavnic sva pozornost usmerile na praktično delo v skupinah. Ugotovili sva, da odrasli skavti znamo delovati timsko v skupini. Vsi člani skupine so sodelovali in čudovito v sliki in besedi predstavili: Kdo smo odrasli skavti?

Korist za voditelje
Ljudje se vse svoje življenje oblikujemo in učimo, gradimo razvoj celovite osebnosti, zato je izobraževanje za voditelje, ki prenašajo svoje znanje navzven in na druge člane še toliko bolj pomembno in koristno.

Predlogi moderatorja
V posameznih bratovščinah bi se morali dotakniti vprašanja: Kdo smo odrasli skavti? Da bi vsak znal na hitro odgovoriti in predstaviti odrasle skavte.

SKADelavnice_03.JPG SKADelavnice_02.JPG SKADelavnice_01.JPG

Janica Hrastnik, Mirjana Srebot


Vloga voditelja


Priprava, uporabljene tehnike
Za delavnico je bilo namenjenega slabo uro aktivnega dela. Delavnica je potekala v dveh delih. V prvem delu sem uporabil metodo galerija: udeleženci so delali v treh manjših skupinah kjer so odgovarjali 5 min na eno zastavljeno vprašanje. Po tem času so šli na naslednji plakat in odgovarjali na drugo vprašanje. Na enak način še potem na tretje vprašanje. Po 15 min skupinskega dela smo še imeli krajši razgovor o odgovorih, ki so jih napisali.

V drugem delu pa sem uporabil metodo SWOT: vsi udeleženci so odgovarjali na zastavljeno vprašanje in iskali močne ter šibke točke vprašanja, priložnosti ter grožnje/slabosti vprašanja.

Cilja delavnice
Cilja prvega dela delavnice je bil, da udeleženci odgovorijo na 3 zastavljena vprašanja. S temi dogovori iz svojih izkušenj najdejo lastnosti uspešnega voditelja
 • • Kakšne so lastnosti uspešnega voditelja?
 • • Kako se sporazumevati – komunicirati?
 • • Odgovornosti in naloge voditelja?
V drugem delu pa smo razmišljali in iskali odgovore na vprašanje: Kako sprejemati in uvajati novince v bratovščino?
Obe temi smo v vseh treh delavnicah uspešno realizirali v predvidenem času.

Pozornost pri izvajanju delavnice
V prvem delu sem usmerjal pozornost na omejevanje časa, ki so ga udeleženci porabili za eno vprašanje. V razgovoru, ki je sledil pa sem ugotavljal, da poznajo praktično vse lastnosti uspešnega voditelja in komuniciranja. Tako, da sem lahko na koncu kakšno lastnost samo poudaril ali izpostavil. Prestavil sem tudi dve knjigi, iz katerih lahko črpajo ideje za uspešno vodenje:
 1. Carnegie, Dale: KAKO SI PRIDOBIŠ PRIJATELJE, slov. prevod Cankarjeva založba, 1985.
 2. Carnegie, Dale; Levine, Stuart R; Michael, A.Crom.: KAKO USPEŠNO VODIMO LJUDI, slov. prevod Založba Mladinska knjiga, 1995.
V drugem delu smo skupaj iskali močne in šibke točke, priložnosti ter grožnje/slabosti ob prihodu novih članov v bratovščino. Poizkušal sem tudi pridobiti konkretne izkušnje bratovščin pri uvajanju novih članov. Čeprav obijano bratovščine čutijo pomanjkanje novih članov, pa sem na tej delavnici dobili konkretne izkušnje dveh bratovščin.

Korist za voditelje
Voditelji so vedno pred izzivom kako voditi, da bodo uspešni, da ne bodo povzročali konfliktov, da bodo imeli zadovoljne člane ter da bo skupina, ki jo vodijo, uspešna in povezana in bo v njej vladalo dobro vzdušje. Zato je pomembno, da imamo lastnosti uspešnih voditeljev nekje zapisane in si občasno osvežimo svoje znanje vodenja.

Predlogi moderatorja
Dobra je praksa ene bratovščine kjer po menjavi voditelja trenutni voditelj ostane pomočnik novega vodje. S znanjem, ki si ga je pridobil med svojim vodenjem potem pomaga novemu voditelju pri njegovem delu. Hkrati pa bi bilo zalo priporočljivo, da se novi voditelj čim prej udeleži programa SKA Voditelj, da si pridobi tudi teoretično znanje vodenja.

Ugotovitve delavnice
Kakšne so lastnosti, odgovornosti in naloge uspešnega voditelja?
 • Mora biti samozavesten, odločen, dosleden - vztrajen, iznajdljiv, fleksibilen, miren, strpen, ne konflikten, nasmejan, ne zamerljiv, odprt, pravičen, ponižen, vizionar, pozitiven, pošten, sistematičen
 • Mora biti zgled in tudi avtoritete v pozitivnem smislu
 • Mora biti odgovoren - mož besede
 • Mora imeti organizacijske sposobnosti
 • Mora biti veren
 • Mora ljubiti naravo
 • Mora biti navdušen za pustolovščine
 • Mora biti dovzeten za različnost
 • Mora se seznanjati z novostmi, in se strokovno usposabljati
 • Mora imeti rad svoje člane in je z veseljem vodja
 • Pozna močne in slabe strani svojih članov in prepoznati talente članov
 • Gradi mora skupinski duh, znati mora povezati člane in skupino, ustvariti zaupanje
 • Naj bi bil vesel in imel smisel za humor
 • Skrbeti mora analizo delovanja bratovščine in načrtovati njeno delo, pripraviti program skupine s tem, da upošteva želje in ideje članov
 • Mora biti pozoren do skupine in nalog, znati prisluhniti drugim
 • Mora omogočiti tudi drugim, da sodelujejo, da vsak član pride do izraza – še posebej do tistih, ki se težje vključijo, znati mora razdeliti delo v okviru sposobnosti članov, mora skrbeti za enakopravnost med člani
 • Organizira aktivnosti: srečanja, izhodi, tabori, …
 • Mora poznati svoje naloge
 • Mora poznati skavtsko metodo in po njej voditi skupino
 • Rešuje naj konflikte in trenja v skupini
 • Mora spoštovati druge in jim zaupati
 • Mora se zavedati, da služi
 • Mora znati javno nastopati in komunicirati
 • Mora predstavljati bratovščino navzven
 • Iskati pluse tudi v slabih stvareh
 • Skrbeti za obveščanje
 • Postavljati mora jasna pravila

Kako se sporazumevati, komunicirati?
 • Uporabljati avtoriteto v mejah
 • Biti iskren, načelen, nenasilen, strpen, toleranten, obvladovati čustva – predvsem negativna
 • Ne skakati v besedo
 • Znati prisluhniti
 • Uporabljati argumente
 • Kritizirati diskretno; 5 stvari pohvaliti, 1 kritizirati; kritika mora biti konstruktivna, bolj kot debata
 • Komunicirati na miren, prijazen način, preprosto, razumljivo in odkritosrčno
 • Odklopiti ostale misli in biti pozoren na sogovornika
 • Pri dodeljevanju nalog biti jasen in razumljiv
 • Biti pripravljen prisluhniti drugim
 • Govorno in pisno sporazumevanje mora biti razumljivo
 • Znati se vživeti v drugega
 • Znati se zahvaliti, opravičiti, pohvaliti
 • Sposobni biti sprejemati kritiko
 • Spoštovati sogovornika
 • Sprejemati različna mnenja in mnenja drugih
 • Uporabljati humor
 • Uporabljati neverbalno komunikacijo
 • Znati spodbujati sogovornika

Kako sprejemati in uvajati novince v bratovščino?
Močne točke
 • obogatitev skupine
 • protokol sprejema novega člana (osebno povabilo, dobi mentorja, ki ga vodi in uvaja, opravi izpit, obljube na poletnem taboru, podpiše listino)
Šibke točke

 • eden izmed obstoječih skavtov je mentor in mora žrtvovati svoj čas za novinca
Priložnosti

 • svež veter v bratovščini
 • trenutni člani s prihodom novincev osvežijo svoje skavtsko znanje
Grožnje, slabosti

 • ne vemo kaj nam prinese novi član
 • konflikt idej in zamisli novincev ter starih članov

Anton Rozman, moderator delavnice