Kako načrtujemo skavtski dogodek

V skavtstvu si pri načrtovanju pomagamo s prikazom faz načrtovanja s skavtsko rutko kot je prikazano na sliki.
Metoda rutka.jpg

• Pričnemo s analiza stanja.
Določimo namen, kjer opišemo kaj bi žeželi doseči.
• Nato oblikujemo cilj(e). Oblikujemo jih s pomočjo angleške kratice SMART.
• Ciljem sledi pisanje načrta kjer navedemo točne naloge, časovne roke in kdo je ogovoren za kaj.
• Načrtu sledi »izvedba«.
• Po izvedbi dogodka pa ne smemo pozabiti na preverbo in praznovanje.

Vse korake načrtovanja moramo zapisati. Pri tem sli lahko pomagamo s spodaj prikazanimi obrazci. Ne pišimo romanov pač pa bodimo kratki in jedernati.

Ko načrtujemo skavtski dogodek upoštevajmo elemente skavtske metode, ki so na spodji sliki.

SKA_metoda.jpeg


DOGODEK:

 

 

 

Analiza stanja

Notranja analiza = analiza potreb bratovščine, zunanja analiza = analiza okolja

Kje so naše močne plati? Kje imamo šibke točke? Kako nas bi okolje lahko podprlo? Kateri so zaviralni dejavniki v okolju?

 

 

Namen

Kaj bi radi dosegli? Splošen opis spremembe

 

Primer: Voditelji bratovščin in njihovi pomočniki naj bi spoznali tehnike in metode načrtovanja nekega dogodka v skavtstvu, da bi lažje načrtovali pri svojem delu.

Cilji

S: specifičen – dobro definiran, razumljiv vsakemu, značilen . Izražen naj bo v pozitivnem pomenu
M:  merljiv – vemo ali bo cilj dosegljiv, kako daleč smo do konca cilja ter ali smo cilj dosegli. Rabimo nek način merjenja poteka in učinkov cilja.
A:  dosegljiv – soglasnost vseh nepristranskih oseb kaj naj bi cilj bil, ali imamo vire, da ga bomo dosegli
R: realističen – glede na razpoložljive vire, znanja in čas. Realen cilj je dosegljiv
T: časovno omejen – imeti moramo dovolj časa za dosego cilja a ne preveč
Ne preveč (3-5). Ko cilj dosežete morate vedeti, da ste na cilju.

 

Primer: 11.11.2017 bomo organizirali celodnevno srečanje voditeljev in njihovih pomočnikov kjer bo med drugim tudi 2-urna delavnica načrtovanja skavtskega dogodka. V tem načrtovanju bodo udeleženci delali po skavtski metodi učenja z delom in se bodo spoznali s vsemi koraki načrtovanja. Želimo, da se srečanja udeleži vsaj 80% voditeljev in pomočnikov in da vsak udeleženec na koncu reče da je spoznal vsaj eno znanje, ki ga bo uporabil pri svojem delu.

Načrt

Kaj = določi zadevo, ki jo načrtuješ;  Kje = opredeli kraj(e) dogajanja; Kako = načini in metode za dosego ciljev; Kdo = osebe, ki so zadolžene za določene naloge (tudi osebe in oraganizacije s katerimi sodelujemo); Kdaj = časovni potek dogajanja

Datum

Opis

Izvajalec

 

 

 

 

 

Izvedba

Sprotno opisovanje izvajanje projekta

 

 

Preverba

Kritično preverjanje projekta z namenom izboljšenja, veseliti se vsega kar je bilo dobro v projetku, objava v medijih

 Pri pisanju načrta za nek skavtski dogodek moramo pri upoštevati običajen protokol, ki spada na začetek in konec takega dogodka:

Na začetku dogodka:
 1. uvodni krog (sklic po skavtsko),
 2. pozdrav udeležencem,
 3. napoved programa dogodka in ob tem na kratko namen dogodka ter iz katerih potreb izhaja,
 4. duhovni uvod v dogodek (kateheza),
 5. morebitne posebne podrobnosti (na primer kje je WC, morebitna kotizacija ali druga navodila).
Na koncu dogodka:
 1. zaključni krog,
 2. kratek povzetek dogodka,
 3. kratka refleksija na dogodek (na primer, kaj sem sem se danes novega naučil?). Za kratko refleksijo je treba poudariti kratkost, jedrnatost, izvirnost (da udeleženci ne ponavljajo eden za drugim: “imel sem se fajn”),
 4. duhovna misel za popotnico,
 5. razdiranje kroga po skavtsko.

Načrt pišemo v dveh delih:
 • eden je za organizatorje, ki zajema organizacijo, pripravo dogodka, aktivnosti med potekom dogodka in aktivnosti, ki so potrebne, ko se dogodek zaključi (pospravljanje itd.). Tak načrt mora vsebovati podrobne zadolžitve po osebah. Še posebej pri aktivnostih kjer sodeluje več izvajalcev je pomembno, da je točno zapisano kdo kaj naredi. Sicer lahko pride med izvajanjem do neprijetnih siutacij in zmede med izvajalci,
SKA_Načrt_izvajalci.png
 • drugi načrt pa je program za udeležence. V tem načrtu pa se izpusti vse kar se tiče dela organizatorjev in izvajalcev dogodka.
SKA_Načrt_udeleženci.png

Nekateri odrasli skavti zelo radi pozabljajo ali pa ne vedo ali naj pridejo v krojih ali ne, kašno dodatno oprema rabijo s sabo, kdaj morajo biti oblečeni v kroje itd. Vse take podrobnosti morate predvideti v načrtu. V načrtu mora biti tudi predvideno pravočasno obveščanje udeležencev o potrebni opremi za dogodek. Kdaj pa morajo biti v krojih, pa je lahko zapisano tudi v programu za udeležence.