ZAPISNIK 21.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 26.01.2010 OB 18.00uri

Sklep: IO sprejme sklep, da se za artikle , ki so last ZBOKSS in so prodani v skavtarnici nakaže 10% prodajne marže od vrednosti artikla na TRR ZSKSS.

Sklep: IO ZBOKSS sprejme sklep, da se ZBOKSS aktivno pridruži projektu Očistimo Slovenijo v enem dnevu.
Sklep: IO ZBOKSS za nosilca projekta na strani ZBOKSS pooblašča Aleša Čerin, ki naj prevzame koordinacijo s pobudniki akcije in izvaja aktivnosti za najboljšo izvedbo v ZBOKSS.
Sklep: IO spodbuja bratovščine, da aktivno pristopijo k projektu »Očistimo Slovenijo v enem dnevu«.


ZAPISNIK 20.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 10.11.2009 OB 18.00uri

Sklep: Karmen Kristan odgovorna za Alpe Jadran pošlje Georgu Straffela (vodji Alpe Jadran) vprašanja v zvezi z razjasnitvijo delovanja Alpe Jadran s prošnjo, da se o teh stvareh razpravlja in dogovori z ožjim vodstvom Alpe Jadran.

Sklep: Karmen pošlje vsem vodjem obvestilo za udeležbo v Benetkah do 30.11.2009. V primeru, da ne bo interesa se bo vsaka bratovščina sama odločila za obisk LMB.

Sklep: IO ZBOKSS potrjuje, da bo v volilni svet ZBOKSS v Novi Gorici dne 06.03.2010.

Sklep: IO ZBOKSS potrjuje prijavo, izjavo in pravila za kandidacijski postopek pri kandidiranju v organe ZBOKSS.Objavi se na spletnem portalu Wiki.


Razno:

Skupni sestanek z načelnikom in načelnico ZSKSS in ZBOKSS. Slogan sestanka »Enakega perja ptiči skup letijo«ZAPISNIK 19.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 21.10.2009 OB 18.00uri


Volitve IO ZBOKSS 2010 - priprave na razpis kandidatur

Za logistično pripravo volilnega sveta 2010 se je javila bratovščina iz Nove Gorice.
Predlagamo 6. ali 7. marec 2010. V decembru je treba obvestiti vse člane na volilno leto in jih spodbuditi za kandidaturo.

SKLEP: IO sprejme sklep, da Peter Kvartič pripravi predlog sklepa o evidentiranju kandidatov in pogojih za pripravo kandidature.

IO potrdi sklep, ki je bil soglasno sprejet 15.10.2009 po E-mailu "ZBOKSS soglaša z imenovanjem Mateja Balantiča za direktorja Zavoda Skavtnet - veza dopis št. 100-016-2009"


Razno
Začetek skavtskega leta v Dolenji vasi je uspel. Poudarek smo dali dvema stvarema:
 • logistična priprava sloni na bratovščini, ki ji je zaupana ta naloga
 • za ostale stvari pa je v celoti odgovoren IO ZBOKSS (piskanje kroga, pozdravni govori….)


ZAPISNIK 18.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 17.09.2009 OB 18.00 uri

Izvedene aktivnosti:
 • 1.skavtska akademija
 • srečanje načelnikov ZBOKSS in ZSKSS

Aktivnosti v prihodnosti:

 • začetek skavtskega leta
 • čiščenje divjih odlagališč - izbrati team
 • projekt preprosto življenje v naravi
 • predavanje Anice Sečnik na temo »Pomen skavtstva za družino«
 • izdelava majic za vse člane ZBOKSS
 • skupni sestanek IO obeh skavtskih organizacij
 • izdelava članskih izkaznic
 • duhovne vaje Kančevci 15-17. januar

Sklep: IO se strinja, da ima vsaka organizacija svojo voditelj listo

Razno
Bokss Domžale ponuja pripravo začetka skavtskega leta 2010/11
Bokss Nova Gorica ponuja pripravo za svet 2010
Bokss Šentjur pripravi svet 2011ZAPISNIK 17.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 10.06.2009 OB 19.00uri


Načelnica je predstavila pogovore na sestanku načelništev ZSKSS in ZBOKSS 5.maja 2009.
Pogovarjali smo se o pripravah na taborno šolo. Dogovor, da organiziramo trop za taborno šolo (Janica vodja) in se dobimo na ti.načrtovalnem vikendu v Kančevcih. K sodelovanju povabimo ZSKSS.
Dotaknili smo se nalog TROJ-e: spodbuditi k večji dejavnosti člane BOKSS, izdelava zloženk, prom.materiala, objava prispevkov,..
BOKSS Dolenja vas - Ribnica smo nagovorili za pripravo začetka skavtskega leta.
Iskali smo temo in geslo za prihodnje skavtsko leto in dorekli: geslo: "Vodiš po zemlji nas naši", namen: izboljšati odnos do stvarstva, 6. skavtski zakon, učenje preprostosti, več aktivnosti, med drugim izvedba seminarja Preprosto življenje v naravi.
Prejeli smo odstopno izjavo BOKSS Novo mesto.
Sklep: Tajnik ZBOKSS skrbi za ažurnost elektronskih list in ekipi Skavt.net-a in skrbniku ZBOKSS list sporoči vsakokratne spremembe.

Sklep: V skladu z 17. členom pravil Zveze društev Odrasli skavti Slovenije IO ZBOKSS sprejme odstopno izjavo BOKSS Novo mesto.


ZAPISNIK 16.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 29.04.2009 OB 18.00uri

Na tem sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. predlogi:

Zapisnik sveta Zveze je bil pregledan in potrjen. Tajnica zapisnik pripne pod rubriko gradivo na ZBOKSS-ovo internetno stran, http://zbokss.wikispaces.com/SVET+ZBOKSS+2009, kjer so se zbirala vsa navodila, gradivo, razne informacije,zemljevid…..
Projekt TROJ-e »Z roko v roki« Projekt je predstavljen na internetni strani http://zbokss.wikispaces.com/Z+roko+v+roki .

Sklep: V primeru potrebe po hitrem odločanja, se IO ZBOKSS strinja, da se pridobi pooblastilo celotnega IO ZBOKSS za konkretne akcije, za določene finance… po elektronski pošti.

Sklep: IO potrjuje člana Antona Rozman iz bratovščine Danijelove sove, kot predstavnika ZBOKSS v svetu Zavoda Skavt.net. Obenem pa razrešuje Aleša Čerin s te funkcije.

ZAPISNIK 15.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 05.03.2009 OB 18.00uri

Na tem sestanku so bili sprejeti naslednji sklepi oz. predlogi:

IO predlaga, da se Brezovica sprejme v ZBOKSS na svetu.
Na svetu zveze v Cerknem dobijo pohvale:

Milan Anžič, Tone Lampret, Ivan Hrastnik ( za osebni prispevek pri izpeljavi 1. vseslovenskega Jammboree)
Bratovščina Kranj za izvedbo sveta Zveze v letu 2008
Bratovščini Velenje in Mozirje za dobro izvedbo začetka skavtskega leta »Matkov kot 2008«

IO sprejme sklep, da je Jure Vrhovnik vodja TROJE

IO sprejme na podlagi poslane pristopne izjave Bratovščino Danijelove sove ( Celje) v ZBOKSS

IZ ZAPISNIKA 14.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Četrtek, 08.01.2009 OB 18.00uri


Načelnica Katja je pojasnila kaj IO pričakuje od članov TROJA.
Naloge so naslednje:
 • povečati prepoznavnost odraslega skavtstva (zgibanka, letaki…)
 • prisotni naj bi bili v medijih (časopis, radio, televizija)
 • navdušiti člane za bolj aktivno sodelovanje
 • organizacija tabornih šol, enodnevnih delavnic,seminarjev, učenje za voditelje…….
 • povečati sodelovanje z ZSKSS
Cilj sveta je povezati zvezo. Svet naj bi potekal na sledeči način:
 • izhodišče (dopovedati ljudem, da je svet najvišji organ zveze in da morajo odgovorno sprejemati odločitve in izrečene misli)
 • uvodna predstavitev naj obsega opis dela, ki je bilo že narejeno in ki še bo v prihodnosti
 • predstavitev anonomnega pisma
 • razprava o stanju v ZBOKSS, o temeljih ZBOKSS in o programu ZBOKSS
Duhovne vaje v Kančevcih od 16-18. januarja
Preverba izmenjave LMB
Vsa pohvala za dobro pripravljeno in izpeljano akcijo gre Karmen in Janici.


IZ ZAPISNIKA 13.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 02.12.2008 OB 18.00uri

Naloge, ki so dane pri LMB na Reki so naslednje:
- s seboj je potrebno imeti zastavo
- Slovenci bomo prebrali eno berilo (natančno še povedo katerega)
- Karmen ima na koncu maše pozdrav in povpraša, če se rabi kakšna prošnja
- za lanterno poskrbi Matjaž Maležič
- za ozvočenje na ljubljanskem avtobusu poskrbi Peter Šuštar (Ježica)
- IO pripravi program za pot do Reke (odgovorna za program je Karmen)
- na celjskem avtobusu se Janica poveže z Metko Irgolič in skupaj oblikujeta in vodita program
- Katja pripravi pesmarico
Predstavniki slovenskih skavtov gredo 13.12.2008 na Dunaj po luč miru.
IO je v ta namen predlagal naslednje predstavnike odraslih skavtov: Milana Anžič, Petra Šuštar, Toneta Lampret in Petra Kvartič.
Osrednja prireditev v počastitev prihoda LMB je na magistratu 14.12.2008

IO je sprejel sklep, da je cena bivanja v Kančevcih za člane ZBOKSS 30 EUR (refundacije 4 EUR).
IO sprejme sklep, da je Dunja Kovačič iz Nove gorice odgovorna za odrasle skavte pri Skavtiču. Istočasno jo vključimo tudi v trop za odnose z javnostjo.

IO sprejme sklep, da je Aleš Čerin odgovoren za odrasle skavte pri Zavodu Skavt.net.

Odločili smo se, da pripravimo kolekcijo oblačil in raznega materila (brisače, kape..) s simboli odraslega skavtstva. Karmen bo pripravila osnutke, ki jih bomo predstavili članom. Naredili bomo toliko izdelkov kot bo naročil.

Marina je bila v kontaktu z ZSKSS za izdelavo skupnih skavtskih kartic popusta.
Skupaj z ZSKSS bomo širili mrežo trgovin, katere nudijo popuste.

IZ ZAPISNIKA 12.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 14.10.2008 OB 18.00uri

Na razpis objavljen na skavt.netu dne 12.septembra 08 »V ZBOKSS iščemo skavtinjo ali skavta, ki bi prevzela odgovornost za vodenje in koordinacijo dela v skavtski mreži Alpe Jadran« sta se prijavili dve osebi Katja Kristan in Ester Srdarev. Obe sta bili povabljeni na današnji sestanek IO, na katerega je prišla le Karmen Kristan.

Esterina prošnja je bila zavrnjena, ker se njena prijava ne ujema z razpisom. Prijavila se je na mesto za mednarodne odnose, za kar ni bilo danega razpisa.
IO sprejme sklep, da je osnovni pogoj razpisa zgrešila, zato se vloga zavrne.

IO je soglasen, da sprejme Karmen Kristan za pomoč Marjanu pri delu z Alpe Jadran. Prioriteta bi bilo sprejemanje pošte in koordinacija .
Potrebno je doreči s predstavniki ostalih držav, katera srečanja so pomembna za Alpe Jadran, ker če je tega preveč vsa stvar izvodeni.

Širitev regijskega sodelovanja, zaradi boljšega sodelovanja s škofijo,boljše medsebojne povezanosti, nikakor pa ni namen razslojevanje odraslih skavtov.
Zaenkrat obstaja le celjska regija.

Podali smo mnenje za člane skavt.neta (glede Ester, njenega pisanja in ignoriranja povabil za razgovor). Držite se pravil, ki jih imate in ukrepajte v skladu z njimi. Naj veljajo za vse skavte enaka pravila.

IZ ZAPISNIKA 11.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 15.09.2008 OB 18.00uri

V tem mandatu je treba rešiti problem v zvezi s spremembo statuta, ki je bil izpostavljen na svetu zveze v Kranju, glede vključevanja bratovščin v ZBOKSS ne da se registrirajo kot društvo.
Primož se je pogovarjal z odvetniki o tej problematiki in le ta mu je dal naslednji odgovor:
Rešitev:
- niste več ZVEZA društev
- se ohrani obstoječe (kljub vašemu sklepu)
Če vzamemo rešitev pod prvo alinejo, ali se kljub temu lahko posamezne BOKSS registrirajo kot društva, hkrati pa so člani ZBOKSS, ki ne bi bila več zveza?

Člani zveze društev (to je v konkretnem primeru ZBOKSS) so lahko le društva, ne pa fizične osebe (torej BOKSS, ki niso organizirani kot društvo).
Začetek skavtskega leta. Vprašamo se, kaj je namen skupnega začetka, kaj hočemo organizirati….??!!
 • da se začutimo, kot velika družina
 • da pripadamo skupaj in se družimo
 • da smo koristni
Dobili smo povabilo za pomoč pri čiščenju gozda na Matkovi kmetiji v Logarski dolini.

Jakec 18.10.2008:
 • v celoti sprejmemo program od ZSKSS
 • obvestimo vse vodje

Duhovne vaje v Kančevcih: tretji vikend v januarju 2009

LMB
 • prevzem luči na Dunaju
 • izmenjava Alpe Jadran v Opatiji

Načrtovalni vikend za IO in njihove družine
 • drugi vikend v novembru

Služenje v Kančevcih

Ustanovitev tropa za Alpe Jadran

IZ ZAPISNIKA 10.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Torek, 10.06.2008 OB 18.00uri


Nobenega sklepa sprejetega

IZ ZAPISNIKA 9.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Ponedeljek, 05.05 OB 18.00


Zaradi lažje izvedbe Jamobree-ja smo ustanovili dva tropa in sicer:
- trop za program, ki ga vodi Janica
- trop za tehniko, ki ga vodi Peter
Poročilo Petra s sestanka tropa za tehniko je naslednje:
-bivalne šotore preskrbimo sami (odgovorna Tone, Milan)
-material za delavnice je treba dostaviti do četrtka 24.7
-sponzor za vrvi je znan
-dovoz WC je v dogovoru
-od Snage Lj. naj se pridobijo 3 kontejnerji za odpadke (odgovoren Milan)
10 mobilnih smetnjakov za vsak podtrop enega
-palete so preskrbljene
-v Palomi naročili 2.000 rolic papirja in 120.000 raolic WC papirja
-v Mlekarni Celeja zmenjeno za izdelke
- označevalni trakovi (nekaj jih že imamo jih je pa še treba pridobiti)
-izdelavo označevalnih tabel prevzame Ivan Hrastnik
-ozvočenje posodi organizartor Roka Otočec

Center za varstvo in delo Golovec nas prosi za pomoč pri izvedbi srečelova , ki bo 7.6 2008.
Sprejeli smo sklep: da če so zavezani za plačilo članarine jih oprostimo za plačilo in ta sredstva doniramo v ta namen. V namen srečelova bomo dali tudi naš promocijski material, ki ga bo p. Primož odpeljal v Celje.

IZ ZAPISNIKA 7.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Ponedeljek, 25.02.2008 OB 18.00Vključili smo točko »zahvale«. IO bi podelil zahvale:
-Tropu Čezklanc (Anica Sečnik,Tone Lesnik,Ester Srdarev) naj bo v treh izvodih
-bratovščini Grosuplje za LMB 2007
-GDA Primožu Kovač za 5let Kančevcev in duhovne misli na skavt.netu
-ekipi skavt.net (Balantič,Škufca,……Čerin)
-bratovščini Postojna za začetek skavtskega leta 2007/08
-bratovščini Jesenice za svet v letu 2007

Drago je vodja za Jamboree s strani ZBOKSS.

Izobraževanje: Drago po prvem marcu stopi v akcijo za organizacijo izobraževalnega dne.
Taborna šola bi bila v drugi polovici avgusta.

Kar se tiče članarine, jo je treba poravnati do konca marca v znesku 13 EUR na člana.

Skavtič: vprašati vodje bratovščin, kdo izmed njihovih članov ne prejema skavtiča.

Sprejeti so bili naslednji sklepi:

IO ZBOKSS organizira z vodji bratovščin redno en sestanek na leto.

Trop za odnose z javnostjo naj pripravi:
- material za predstavitev odraslega skavtstva tistim, ki se zanj zanimajo (powerpoint, zgibanka…..)
- Prevzame naj oblikovanje strani ZBOKSS v skavtiču in oblikovanje ter ažuriranje na internetu.
Ester priznamo stroške prevoza od Ljubljane do Logatca (Čezklanc 2007). Naprej je imela možnost prevoza z Dragom Malavašič.

Ustanovijo naj se tropi za Jamboree 2008:
- Trop za tehnično podporo (vodja Peter Kvartič)
- Trop za odnose z javnostjo (vodja Aleš Čerin)


IZ ZAPISNIKA 6.SEJE IZVRŠILNEGA ODBORA ZBOKSS

Ponedeljek, 07.01.2008 OB 18.00Sprejme se sklep: Aleš Čerin je vodja tropa za odnose z javnostjo.