Svet ZBOKSS

je najvišji organ ZBOKSS in izraža voljo članov na državni ravni. Svet ZBOKSS sestavljajo po dva predstavnika vsake BOKSS, ki je članica ZBOKSS.

Naloge sveta zveze


- sprejema, dopolnjuje in spreminja pravila ZBOKSS, poslovnik o delu sveta Zveze in dnevni red zasedanja,
- voli organe vsakokratnega zasedanja sveta Zveze,
- sprejema program in določa smernice razvoja ZBOKSS,
- odloča o materialnem in finančnem poslovanju ZBOKSS,
- sprejema finančni načrt in potrjuje zaključni račun ZBOKSS,
- voli načelnika, člane izvršnega odbora, nadzornega odbora ter častnega razsodišča,
- sklepa o prenehanju ZBOKSS,
- razpravlja in odloča o poročilih članov izvršnega odbora, nadzornega odbora in častnega razsodišča,
- sprejema program dela organov ZBOKSS,
- določa temeljno vsebinsko zasnovo svojih glasil,
- sprejema pravilnike,
- odloča o pritožbah na odločitve častnega razsodišča,
- organizira delovna telesa in
- opravlja druge naloge v skladu s temi pravili in pravilniki.
Svet Zveze natančneje uredi svoje delovanje s Poslovnikom o delu sveta Zveze.


2007 - Volilni svet ZBOKSS na Jesenicah

2008 - Svet ZBOKSS v Kranju

2009 - Svet ZBOKSS v Cerknem

2010 - Volilni svet ZBOKSS v Novi Gorici

2011 -

2012 - Svet ZBOKSS v Brezovici

2013 - Volilni svet ZBOKSS v Šentjurju

2014 - Svet ZBOKSS v Celju

2017 - Svet ZBOKSS v Domžalah NOVO